POCKETの契約実績

  1. 株式会社B 様

    自治体へのサービス導入拡大

  2. 株式会社A 様

    民間向けDXサービスの将来性